Notify Me When Page is Updated
Login To SchoolRackSign Up for an Account

MATH&PHYSICS FORMULAS Back to All Pages »

CÁC CÔNG THỨC PHỔ THÔNG . Phần 1-5 .
CÁC CÔNG THỨC PHỔ THÔNG .

Phần 1 .

 1. GIA TỐC TRUNG BÌNH .

 

2. VẬN TỐC TRUNG BÌNH . 

 3. TỤ ĐIỆN SONG SONG  

CAPACITORS IN SERIES 
 
 
 


4. GIA TỐC HƯỚNG TÂM 


5. THẾ NĂNG ĐÀN HỒI  


 
 

6. SỐ f 

 

 

 


7. ĐỊNH LUẬT  HOOKE 


 

8. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC 1 

 

9. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC 2 

 

10. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC 3 


 


11. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC 4  

 

12. ĐỘNG NĂNG  


 

13. LỰC MA SÁT ĐỘNG 

 

14. KHỐI NĂNG TƯƠNG ĐƯƠNG   


 

15. ĐỊNH LUẬT II  NEWTON  


 

16. ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN NEWTON 17. ĐỊNH LUẬT OHM  

18. THẾ NĂNG 

19. HẰNG SỐ REYNOLD 

 

20. LỰC MA SÁT TĨNH  
 


21. CÔNG  22. ĐỊNH LUẬT BOYLE 


23. ĐỊNH LUẬT CHARLES 24. ĐỊNH LUẬT CHARLES - BOYLE- GAY-LUSSAC 


25. ĐỊNH LUẬT GAY-LUSSAC  


26. ĐỊNH LUẬT KHÍ LÝ TƯỞNG  

Nguồn  http://engineering-students.com/


Xem thêm

Các công thức phổ thông . Phần 1 .
Các công thức phổ thông . Phần 2 .
Các công thức phổ thông . Phần 3 .
Các công thức phổ thông . Phần 4 .
Các công thức phổ thông . Phần 5 .
Các công thức phổ thông . Phần 6 .

 
Trần hồng Cơ 
Biên soạn - Trích lược .
Ngày 30/10/2012 .


------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic.
 Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas.
 Albert Einstein .

 

 
CÁC CÔNG THỨC PHỔ THÔNG .

Phần 2 .

 

 

 

 

 27. DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN .                             

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. CHU VI HÌNH TRÒN . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


29. DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN HÌNH LẬP PHƯƠNG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


30. THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG . 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

MINH HỌA THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG 

 

CÓ CẠNH  x = 5 cm

 

 

 


31. DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. CHU VI HÌNH BÌNH HÀNH . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. CHU VI ĐA GIÁC ĐỀU . 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

34. ĐỊNH LÝ PYTHAGORE .  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT . 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


37. DIỆN TÍCH MẶT CẦU .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. THỂ TÍCH HÌNH CẦU .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

39. DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. CHU VI HÌNH VUÔNG .   

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

41. DIỆN TÍCH TAM GIÁC .   

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

42. CHU VI TAM GIÁC . 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


43. DIỆN TÍCH HÌNH ELLIPSE .  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

44. DIỆN TÍCH HÌNH THOI  .   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

45. DIỆN TÍCH HÌNH THANG . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. DIỆN TÍCH TAM GIÁC ĐỀU . 

 

 

 

 

 

 

 


47. THỂ TÍCH HÌNH NÓN .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48. THỂ TÍCH HÌNH TRỤ TRÒN . 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 49. ĐỔI ĐỘ Celsius < --- > Fahreinheit . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


50. 
ĐỔI ĐƠN VỊ THIÊN VĂN . 

 

 


 

 

 

 

 

 


51. ĐỔI ĐƠN VỊ VẬN TỐC .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


52. ĐỔI ĐƠN VỊ CHIỀU DÀI .  

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguồn  http://engineering-students.com/

http://www.calculateme.com/index.htm


Xem thêm

Các công thức phổ thông . Phần 1 .
Các công thức phổ thông . Phần 2 .
Các công thức phổ thông . Phần 3 .
Các công thức phổ thông . Phần 4 .
Các công thức phổ thông . Phần 5 .
Các công thức phổ thông . Phần 6 .

 

 

 Trần hồng Cơ 
Biên soạn - Trích lược .
Ngày 06/09/2013 .
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic.
 Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas.
 Albert Einstein .

 
CÁC CÔNG THỨC PHỔ THÔNG .

Phần 3 .

 
 


53. ĐỊNH LUẬT NEWTON  1 .  

 54. CÔNG CHUYỂN ĐỘNG  .  

 
55. CÔNG TOÀN PHẦN .  

 56. CÔNG SUẤT .  

 

57. CÔNG SUẤT CHUYỂN DỊCH .  

 
58. CÔNG SUẤT VẬN TỐC .  

 

59. ĐỘNG NĂNG .  

 
60. THẾ NĂNG .  

 
61. GIA TỐC HƯỚNG TÂM .  

 

62. VẬN TỐC VÒNG .  

 

63. VẬN TỐC TỪ PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU .  

 


64. VẬN TỐC TRUNG BÌNH TỪ PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU .  

 

65. KHOẢNG CÁCH DỊCH CHUYỂN .  

 66. MA SÁT ĐỘNG .  

 

67. MA SÁT TĨNH .  

 
68. ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN NEWTON .  

 
69. ĐỊNH LUẬT VŨ TRỤ KEPLER  3 .  

 
70. GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG .  

 
71. VẬN TỐC TỚI HẠN .  

 
72. ĐỊNH LUẬT HOOKE .  

 
73. THẾ NĂNG ĐÀN HỒI .  

 
74. ĐỊNH LUẬT NEWTON  2 .  

 75. XUNG LƯỢNG THEO VẬN TỐC .  

 76. XUNG LƯỢNG THEO THỜI GIAN .  

 77. ĐỘNG LƯỢNG THEO VẬN TỐC .  

 78. ĐỘNG LƯỢNG THEO THỜI GIAN .  

 79. NGẪU LỰC - MOMENT .  

 80. CHUYỂN ĐỘNG CON LẮC ĐƠN .  

 
81. MOMENT XOẮN .  

 
82. KHỐI LƯỢNG RIÊNG .  

 
83. KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA NƯỚC TỪ NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN .  

 

 

 

84. NĂNG LƯỢNG KHỐI  EINSTEIN .  

 
85. ỨNG SUẤT .  

 

 
86. CHUYỂN VỊ .  

 
87. MODULE  YOUNG .  

 
88. CHUYỂN ĐỘNG VẬT PHÓNG VỚI VẬN TỐC THẲNG ĐỨNG .  

 89. CHUYỂN ĐỘNG VẬT PHÓNG VỚI DỊCH CHUYỂN THẲNG ĐỨNG  .  

 
90. CHUYỂN ĐỘNG VẬT PHÓNG VỚI DỊCH CHUYỂN NẰM NGANG .  


 

Nguồn  http://engineering-students.com/

http://www.calculateme.com/index.htm


http://easycalculation.com/physics/classical-physics/classical-physics.php


Xem thêm

Các công thức phổ thông . Phần 1 .
Các công thức phổ thông . Phần 2 .
Các công thức phổ thông . Phần 3 .
Các công thức phổ thông . Phần 4 .
Các công thức phổ thông . Phần 5 .
Các công thức phổ thông . Phần 6 .

 Trần hồng Cơ 
Biên soạn - Trích lược .
Ngày 06/09/2014 .
 -------------------------------------------------------------------------------------------

 Chúng ta phải biết và chúng ta sẽ biết . 

 David Hilbert .

 
CÁC CÔNG THỨC PHỔ THÔNG .

Phần 4 .


91. CHUYỂN ĐỘNG VẬT PHÓNG VỚI TẦM BAY . 

92. BƯỚC SÓNG TRƯỚC TRONG HIỆU ỨNG DOPPLER    


93. BƯỚC SÓNG SAU TRONG HIỆU ỨNG DOPPLER   94. TẦN SỐ MỚI CỦA NGUỒN ĐẾN GẦN TRONG HIỆU ỨNG DOPPLER  

doppler_source_blue.gif


 


95. TẦN SỐ MỚI CỦA NGUỒN XA DẦN TRONG HIỆU ỨNG DOPPLER  

doppler_source_red.gif


 


96. TẦN SỐ MỚI NHẬN ĐƯỢC CỦA NGUỒN ĐẾN GẦN TRONG HIỆU ỨNG DOPPLER  
doppler_source_blue.gif


 


97. TẦN SỐ MỚI NHẬN ĐƯỢC CỦA NGUỒN XA DẦN TRONG HIỆU ỨNG DOPPLER 
doppler_source_red.gif


 


98. TỶ TRỌNG (MẬT ĐỘ KHỐI) CỦA GỖ 


 


99. ĐỘ ĐO ÁP SUẤT VI PHÂN  


 100. MỨC ÁP SUẤT ÂM THANH 


 


101. MỨC CƯỜNG ĐỘ ÂM THANH  


 


102. CÔNG SUẤT ÂM THANH PHÁT TÁN  


 103. BƯỚC SÓNG ÂM  


 


104. MỨC Ô NHIỄM ÂM THANH 


 


105. ĐỘ BỀN PIN  


 


106. ĐỔI ĐƠN VỊ NHIỆT ĐỘ  


 
 
107. ĐỘ RỖ CỦA VẬT LIỆU 


 


108. VẬN TỐC HƠI NƯỚC  


 109. MÃ LỰC XOẮN  


 


110. ĐỔI MÃ LỰC ĐỘNG CƠ ĐIỆN SANG AMPERE  
Nguồn  http://engineering-students.com/

http://www.calculateme.com/index.htm


http://easycalculation.com/physics/classical-physics/classical-physics.php


Xem thêm

Các công thức phổ thông . Phần 1 .
Các công thức phổ thông . Phần 2 .
Các công thức phổ thông . Phần 3 .
Các công thức phổ thông . Phần 4 .
Các công thức phổ thông . Phần 5 .
Các công thức phổ thông . Phần 6 .

 Trần hồng Cơ 
Biên soạn - Trích lược .
Ngày 06/09/2014 .


 

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 Chúng ta phải biết và chúng ta sẽ biết . 

 David Hilbert .

 
CÁC CÔNG THỨC PHỔ THÔNG .

Phần 5 .


111. CÔNG THỨC GƯƠNG CẦU LÕM .
Concave and Convex Mirrors


 

112. MOMENT QUÁN TÍNH .

 

113. SỨC BỀN NGANG . 

114.  ĐO BIẾN DẠNG .


 

115. ĐO ỨNG SUẤT .


 

116. MODULE YOUNG .
Apparatus for measuring Young's modulus
Results for Young's Modulus Formula.


 

117. DAO ĐỘNG CON LẮC XOAY .


 

118. ĐỘ RỖ BIỂU KIẾN .


 

119. ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC . 

120. VẬN TỐC ÂM THANH . 

121. TẦM HOẠT ĐỘNG RADAR .


 

122. TIÊU CỰ THẤU KÍNH . 

123. ĐỘ CỨNG LÒ XO NHÍP .


 

124. TẦN SỐ TỚI HẠN . 

125. ĐỘ CỨNG BRINELL .


 


126. BỘ TÁCH HIỆU ĐIỆN THẾ .


 

127. PHÂN TÍCH ĐIỆN HÓA .


Electrodialysis là một quá trình điện hóa theo đó các hạt tích điện, các ion, được vận chuyển từ một dung dịch thô (retentate, diluate) vào một dung dịch đậm đặc hơn (thấm, tập trung) qua màng chọn lọc ion bằng cách áp dụng một điện trường.

 


 
128. SỐ HẠT VẬT CHẤT .


 

129. THỜI GIAN SẠC PIN .


 
130. CHUYỀN ĐỔI kVA .


 

---------------------------------------------------------------------------------------Nguồn  http://engineering-students.com/

http://www.calculateme.com/index.htm


http://easycalculation.com/physics/classical-physics/classical-physics.php


Xem thêm

Các công thức phổ thông . Phần 1 .
Các công thức phổ thông . Phần 2 .
Các công thức phổ thông . Phần 3 .
Các công thức phổ thông . Phần 4 .
Các công thức phổ thông . Phần 5 .
Các công thức phổ thông . Phần 6 .

 
Trần hồng Cơ 
Biên soạn - Trích lược .
Ngày 06/11/2014 .


-------------------------------------------------------------------------------------------

 Chúng ta phải biết và chúng ta sẽ biết . David Hilbert .

 


Motion Along A Straight Line 
Motion Along A Circular Path 
Circular Motion 
Projectile Motion 
Newton's Laws Of Motion 
Torque 
Work And Energy 
Rotational Inertia 
Center Of Mass 
Friction 
Rolling 
Momentum And Collisions 
A Closer Look At Velocity And Acceleration 
Rigid Body Dynamics 
Parallel Axis And Parallel Plane Theorem