Notify Me When Page is Updated
Login To SchoolRackSign Up for an Account

B11 MATH PRACTICE Back to All Pages »

Bài thực hành toán 11

CASIO HANDSOLVABLE MANUAL

Tài liệu sử dụng máy tính CASIO

 

Link  :  CASIO 1 , CASIO 2 , CASIO 3 , CASIO 4 , CASIO 5 , CASIO 6 , CASIO 7 , CASIO 8 , CASIO 9 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BÀI THỰC HÀNH TOÁN 11   / P1-P10


Click vào đường link dưới đây xem nội dung bài thực hành toán 11 .

B11P2 , B11P3 , B11P4 , B11P5 , B11P6 , B11P7 , B11P8 , B11P9 , B11P10

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, July 7, 2015

Practice, practice, practice

 
Math can be an intimidating subject. Each new topic we learn has symbols and problems we have never seen. The unknowing is what psyches ourselves out. It is important to remember that we all have the ability to learn. Math doesn’t have to be scary! Once you learn the topic, it is important to go a few problems step by step to understand what is going on. Afterwards, you must practice! What they say is true, “practice makes perfect.” The more you practice the better you get.

 


Try Symbolab’s practice!

What is practice?

Practice is an interactive component of Symbolab. In practice, subjects are broken down into topics. The topics are categorized under difficulty. Select the topic, which you need practice in, work out the first problem, and enter in the solution. If you need help solving the problem, click “Hint”. Each hint will show you a step to solving the problem. Use a hint when your answer is wrong or try the problem again. It is recommended that you get five problems solved correctly, before continuing on to the next topic.


After you finished all the topics in the section, take a quiz to test your skills! Answer 10 questions without hints and see if you are ready for a more advanced topic. At the end of the quiz you will get your results.Why should I use practice?

Practice is a great resource that helps you better understand math topics.  You are given problems that will cover all different types of problems under the topic. If you get stuck along the way, you have hints that will take you through the problem step by step. There is no better way to excel at math than to study hard and practice, practice, practice. It’s a great way to review before a test. Practice won’t be free for long, so make sure you register for it now!

Everyone has to ability to learn math. Practice is a free way to take advantage of your ability and learn! Math doesn’t have to be scary. Practice, practice, practice and the easier it will become.

Until next time,

Leah
 

Thực hành, thực hành , thực hành 


Toán học có thể là một đối tượng đáng sợ. Mỗi chủ đề mới mà chúng ta học đều có những ký hiệu và vấn đề mà chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy. Sự không hiểu biết chính là điều sẽ mở mang tinh thần tự chính chúng ta ra. Điều quan trọng là hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều có khả năng học hỏi. Toán học thật không phải là điều đáng sợ! Khi học về một chủ đề nào đó, điều quan trọng là bạn cần phải đi vào vấn đề từng bước để hiểu những gì đang xảy ra. Sau đó, bạn cần phải thực hành! Những điều gì nói là đúng, thì việc "thực hành làm cho hoàn hảo hơn ." Bạn càng thực hành nhiều bạn càng nhận được sự tốt hơn.

 

 

Hãy thử thực hành Symbolab xem !

Thực hành là gì?

Thực hành là một thành phần tương tác của Symbolab. Trong thực tế, đối tượng môn học được chia thành các chủ đề. Các chủ đề được phân loại theo mức độ khó , phức tạp. Chọn chủ đề mà bạn cần phải thực hành, giải quyết các vấn đề đầu tiên, và nhập dữ liệu vào để xem kết quả trong lời giải . Nếu bạn cần giúp đỡ giải quyết vấn đề, hãy bấm vào nút "Gợi ý". Mỗi gợi ý sẽ cho bạn thấy một bước để giải quyết bài toán . Hãy sử dụng gợi ý khi kết quả của bạn là sai hoặc cần phải thực hiện lại lần nữa. Cũng cần khuyến cáo rằng bạn sẽ phải vượt qua được năm vấn đề được giải quyết một cách chính xác, trước khi tiếp tục với chủ đề tiếp theo.

 

Sau khi bạn đã hoàn thành tất cả các chủ đề trong phần này, sẽ có một bài kiểm tra để kiểm tra kỹ năng của bạn! Trả lời 10 câu hỏi mà không có gợi ý để xem liệu bạn đã sẵn sàng cho một chủ đề nâng cao hơn chưa . Cuối bài kiểm tra bạn sẽ nhận được kết quả của mình .

 


Tại sao tôi cần phải thực hành?

Thực hành là một nguồn lực lớn giúp bạn hiểu rõ hơn về những chủ đề toán học. Bạn được đưa ra những bài toán bao gồm tất cả các loại vấn đề khác nhau thuộc chủ đề này. Nếu gặp khó khăn trên đường đi, sẽ có những gợi ý giúp cho bạn qua vượt các vấn đề từng bước. Không có cách nào tốt  để giúp bạn vượt trội về khả năng toán học hơn là việc học tập chăm chỉ và thực hành, thực hành , thực hành. Đó là phương cách tuyệt vời để ôn tập trước khi kiểm tra. Thực hành sẽ không được cung cấp miễn phí mãi , do đó hãy chắc chắn rằng bạn sẽ đăng ký ngay bây giờ!

Mọi người đều có khả năng học toán. Thực hành là phương cách miễn phí nhằm tận dụng khả năng của bạn trong học tập! Ít nhất thì toán học cũng không phải là đáng sợ. Hãy thực hành, thực hành, thực hành và mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn .

Xem bài viết sau,

Leah

 

Nguồn : https://blog.symbolab.com/2015/07/practice-practice-practice.html

Trần hồng Cơ 

Lược dịch

Saigon , 27/10/2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------